Ne nedir?

Reddi miras nedir? Nasıl yapılır?

Reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçılarının ölenin her türlü borç ve alacaklarını reddetmesidir.

Mirasın reddi, kanuni veya atanmış mirasçının kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade beyanlarıdır. Mirasın reddi hakkına sahip olanlar, kanuni ve atanmış mirasçılardır. Atanmış mirasçı, miras sözleşmesi ile mirasçı atanmış olsa bile, mirası reddedebilir. Buna karşılık, lehine belirli mal vasiyet olunan kişi mal vasiyetini reddetmesine ihtiyaç yoktur, süresi içinde bunu talep etmemekle mal vasiyetinin ifasını talep hakkı düşer.

Mirasın Reddi Nedir Mirasın Reddi Nasıl Yapılır

Mirastan pay alacak kişiler yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Her iki mirasçı türü de mirasın reddi haklarını kullanabilmektedir. Yasal mirasçılar ya da atanmış mirasçılar murisin vefatı durumunda mirası kabul etmiş sayılacaklardır. Mirasın reddi için mirasçıların açık bir şekilde mirasın reddi beyanında bulunmaları, mirasın reddi için esas unsurdur. Mirasın reddi ile ilgili düzenleme, 4721 sayılı Medeni Kanunun 605. maddesinde yer almaktadır.

Mirasın Reddi Nedir

Mirasın reddi için yapılacak beyan süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. Mirasçılar, miras bırakan bireyin vefatından itibaren 3 ay içerisinde mirasın reddi beyanında bulunmalıdırlar. Fakat kimi zaman mirasçılar, mirasçı olduklarını sonradan öğrenebilmektedir. O halde de bireyler mirasçı olduklarını öğrenmelerinden itibaren 3 ay içerisinde mirasın reddi beyanında bulunmak durumundadırlar.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır

Mirasın reddi ancak mahkeme yoluyla yapılabilmektedir. Bireyler murisin ölümü ya da mirasçı olduklarını öğrendikten sonra 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yapabilirler. Mirasın reddi için başvuru yapacak olan kişiler açısından mirasın reddi ile ilgili şartlar ileri sürülememektedir. Örneğin murisin sadece borçlarından muaf olmak diye bir durum olmamaktadır. Mirasçılar, mirasın reddi talebiyle hem murisin alacaklarından hem de borçlarından vazgeçmiş olmaktadırlar.

Mirasın reddi durumu oldukça karmaşık bir yapıdır. Mursin bırakmış olduğu mirasa ilişkin olarak, birden fazla mirasçının olduğu durumlarda mirasçılardan birisi mirasın reddi beyanında bulunmuş ise miras kalan mirasçılar arasında paylaşıtırılmaktadır. Murisin bırakmış olduğu mirası, yakın mirasçılar reddeder ise miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir, tasfiye sonucu mirasta bir değer ya da mal kalmış ise mirasın hiç reddi olmamış gibi mirası reddedenler arasında miras, mriasçıların payları oranında miras dağıtılmaktadır.

Miras bırakan kişinin altsoyu tarafından mirasın reddi söz konusu ise murisin eşinin hayatta olup olmadığı önemlidir. Eğer miras bırakan bireyin eşinin hayatta olduğu tepsit edilirse mirasçı statüsündeki altsoyun mirastan alacağı pay sağ kalan eşin olacaktır.

Mirasın reddi için gerekli 3 aylık süre zarfında miras reddedilmemiş ise, mirasçılar mirası kazanmış olmaktadırlar. Ayrıca mirasın reddini engelleyen bir başka durum da mirasçıların miras ile ilgili tasarrufta bulunmuş olmalarıdır. Bu duruma örnek vermek gerekirse, miras bırakan kişinin vefatının ardından mirasçılardan birisinin, mirasçının borcunu tahsil etmiş olması, onun mirasın reddi beyanında bulunmasını engeller. Miras bırakan kişinin alacağının toplanması durumunda bu eylemi yapan kişi mirasın reddi beyanında bulunamamaktadır.

Reddi miras dilekçe örneği

........................SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

(İkametgahınızın bulunduğu yer mahkemesine dava açmalısınız)

 

DAVACI                                          : (Buraya adınızı ve soy adınızı ardından da TC kimlik numaranızı yazınız.)

Buraya resmi ikametgah adresinizi yazınız.

DAVALI                                           : Hasımsız. (Çekişmesiz yargı yani davalı olmadığı için hasımsız yazmalısınız.)

KONU                                              : Mirasın reddi talebimin sayın mahkemenize sunulmasından ibarettir.

A Ç I K L A M A L A R

Babam, 10.10.2015 tarihinde yaya geçicinden geçerken araba çarpması sonucu geçirmiş olduğu trafik kazası neticesinde 12.10.2015 tarihinde vefat etmiş bulunmaktadır. Geride ben, iki abim ve bir ablam olmak üzere dört mirasçısı kalmıştır.

Babam yani muris, çok tutumlu bir insan değildi. Sağ iken yapmış olduğu birçok harcamaları neticesinde fazlasıyla borcu bulunmaktadır. Bu borç tutarı da bırakmış olduğu malvarlığını neredeyse beş kat aşacak seviyededir.

Yukarıda değinmiş olduğum nedenle işbu borçtan yasal olarak sorumlu olmamak adına mirasın reddini talep etme zorunluluğum hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili diğer bütün mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı,  tanık beyanları, sair deliller ve her türlü yasal delil.

NETİCE ve TALEP                                     : Yukarıda açıklamış olduğum nedenler nazarında muris olan babamın bırakmış bulunduğu mirasın reddine ilişkin sayın mahkemenize sunmuş olduğum talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (Buraya davayı açmayı düşündüğünüz tarihi atınız.)

Davacı

Buraya adınızı ve soy adınızı yazınız.

Buraya imzanızı atınız.